Η Επιχείρηση

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) συστάθηκε το 1997 (ΦΕΚ 490Β/16-6-97) από τη συνεργασία του τότε Δήμο Αμύνταιου με τις Κοινότητες Λεβαίας και Φιλώτα, βάσει του τότε ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ. π.δ. 410/1995), ως Διαδημοτική επιχείρηση, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεθέρμανσης στο Αμύνταιο, τον Φιλώτα και την Λεβαία με τη συμπαραγωγή θερμότητας από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα.Καταστατικός σκοπός της επιχείρησης ήταν και παραμένει, η αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας του ΑΗΣ Αμυνταίου,  με σκοπό την θέρμανση των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου, οικονομικά, και με εξολοκλήρου περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο. Η λειτουργία της επιχείρησης και του συστήματος της Τηλεθέρμανσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα  συμπαραγωγής θερμότητας από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα.Ο Δήμος Πτολεμαΐδας (μέσω της ΔΕΤΗΠ) ήταν ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που εγκατέστησε (1991) σύστημα  τηλεθέρμανσης και υπήρξε το πρώτο σύστημα ομαδικής αστικής θέρμανσης στη χώρα μας. Ακολούθησε το 1993 η λειτουργία παρόμοιου συστήματος και από το Δήμο Κοζάνης, με φορέα την ΔΕΥΑΚ.Η τηλεθέρμανση, με παροχή θερμότητας από αντίστοιχους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί ζωτικής σημασίας έργο για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Η Τηλεθέρμανση, ως αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα συλλογικής θέρμανσης, αποτελεί σημαντική υποδομή των Δήμων, μεγάλη κατάκτηση για τις τοπικές κοινωνίες και από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της αυτοδιοίκησης.

Η τεχνολογία της τηλεθέρμανσης είναι πλέον γνωστή στο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί σύστημα θέρμανσης που έχει γίνει αποδεκτό από τους κατοίκους της περιοχής, αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αποτελεί ταυτόχρονα όμως έργο με υψηλά αρχικά επενδεδυμένα κεφάλαια, ώστε η βιωσιμότητα τέτοιων έργων να μην είναι πάντοτε δεδομένη και σίγουρη.

Το 2011, με την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης», μέτοχος της επιχείρησης έγινε ο Δήμος Αμυνταίου κατά 100%, και η επιχείρηση διέπεται πλέον από το ν. 1069/80 (ΦΕΚ 749Β/06-05-11)  και μετατρέπεται σε επιχείρηση ειδικού σκοπού, παραμένοντας Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), κοινωφελούς χαρακτήρα που λειτουργεί με τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Το αντικείμενο της επιχείρησης διευρύνεται σε όλη την εδαφική επικράτεια του Δήμου Αμυνταίου, και προστίθενται στις δραστηριότητες της  η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου.

Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Μέλη του ΔΣ είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής, καθώς και δημότες που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από το ν. 1069/80, από το Δ.Κ.Κ. (Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας), καθώς και από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

Εποπτεία επί των αποφάσεων της επιχείρησης ασκούν το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1997 -1998

 

Σύσταση επιχείρησης ως νομικό πρόσωπο      Υπογραφή Σύμβασης πλαισίου με τη ΔΕΗ ΑΕ για παροχή θερμικής ενέργειας      Υπογραφή πρακτικού προσωρινού τιμολογίου πώλησης ενέργειας      Υποβολή πρότασης για την υπαγωγή της επένδυση στον Αναπτυξιακό Νόμο 1892/90

1999-2002

 

Μελέτη όλων των έργων της Α’ Φάσης από την ΑΝΚΟ ΑΕ    Κατασκευή μετασκευών στον ΑΗΣ Αμυνταίου ισχύος 25 Μw    Κατασκευή κεντρικού αγωγού μεταφοράς Τηλεθέρμανσης    Κατασκευή κεντρικού αντλιοστασίου πλησίον του ΑΗΣ    Έναρξη κατασκευής δικτύων διανομής καταναλωτών & παροχών

10 εκ €

2003-2006

 

Ολοκλήρωση Α’ φάσης δικτύων διανομής καταναλωτών και παροχών σε Αμύνταιο – Φιλώτα – Λεβαία (κατασκευή 860 παροχών)    Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών (1065 τεμ)    Σύναψη δανείων με Τ.Π.& Δ. και Εμπορική Τράπεζα ύψους 4,7 εκ,  & εκχώρηση αποπληρωμής τοκοχρεωλύσιων (0,5 εκ €) στο ΕΑΠ    Έναρξη λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης (2005)

5 εκ €

2007-2010

 

Μελέτη έργου Επέκτασης δικτύων διανομής καταναλωτών (420 παροχές)      Ένταξη του έργου επέκτασης των δικτύων διανομής καταναλωτών στο Interreg – 3ο KΠΣ      Κατασκευή του έργου επέκτασης δικτύων διανομής και παροχών      Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών (Θ/Υ) (330 ΤΕΜ)      Μελέτη έργου Επέκτασης εγκαταστάσεων & δικτύων διανομής      Υποβολή χρηματοδότησης έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων & δικτύων στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. – ΕΣΠΑ

3 εκ €

2011-2013

 

Μελέτη κατασκευής παροχών στο υφιστάμενο δίκτυο & μικροεπέκτασης του δικτύου διανομής (50 παροχές)      Κατασκευή έργου παροχών στο υφιστάμενο δίκτυο & μικροεπέκτασης του δικτύου διανομής    Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος Τηλεμετρίας στις εργατικές κατοικίες Αμυνταίου      Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης & δικτύων    Έναρξη κατασκευής των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων & δικτύων (2014)

0,1 εκ €

2014-2015

Υπό εξέλιξη η υλοποίηση έργων Επέκτασης δικτύων διανομής καταναλωτών, αύξησης της ισχύος της Τ/Θ από 25 Mw σε 34 Mw με την κατασκευή 2 θερμοδοχείων, υποσταθμού στο Φιλώτα, αναβάθμιση κεντρικού αντλιοστασίου, προμήθεια και τοποθέτηση Θ/Υ καταναλωτών

Εκτιμώμενο κόστος:

8,0 εκ €