Οργάνωση-Διοίκηση

 1. Στοιχεία σύστασης

Η σύσταση της επιχείρησης (αρχικές και ριζική προσαρμογή το 2011), πραγματοποιήθηκε συμφώνως των εξής διατάξεων:

Τις διατάξεις των άρθρων 109 και 111 παρ. 3, του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες οι υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 δύνανται να συνεχίσουν να λειτουργούν με ειδικό σκοπό την τηλεθέρμανση, διεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 1069/1980,      Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 1069/1980,      Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)      Την απαιτούμενη οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό από τη ΔΕΤΕΠΑ (το 2011 από τον Γεν. Διευθυντή κο Κυριακόπουλο Κων/νο, Διπλ. Ηλεκ/γο Μηχ/κο, M.Sc.)      Τις υπ’ αριθμ. 71/1997, 60/1997 και 22/1997 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, και των Κοινοτικών Συμβουλίων Φιλώτα και Λεβαίας περί σύστασης της «Διαδημοκοινοτικής επιχείρησης Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου» το διακριτικό τίτλο «ΔΕΤΕΠΑ» (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ),      Την υπ’ αριθμ. 4779/29.05.1997 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 490/13.06.1997/Τεύχος Β΄) για τη σύσταση της ΔΕΤΕΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9378/05.01.2001 (ΦΕΚ 78/31.01.2001/Τεύχος Β΄), 6750/26.08.2004 (ΦΕΚ 1347/1.09.2004/Τεύχος Β΄) αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας,      Την υπ’ αριθμ. 41/01.02.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.

 

Η διάρκεια της επιχείρησης έχει οριστεί σε πενήντα έτη (50) από την ημερομηνία της δημοσίευσης της αρχικής συστατικής πράξης στο Φ.Ε.Κ., και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

Μέτοχος της επιχείρησης αποτελεί ο Δήμος Αμυνταίου κατά 100%. Η περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης επεκτείνεται σε όλη την εδαφική περιφέρεια του νέου Δήμου. Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στα 5.243.757,34€.

Συμφώνως των ν. 1069/80 και 3463/2006 και των σχετικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί, η επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ειδικού σκοπού, κοινωφελούς χαρακτήρα που λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ελλείψει νομοθετικών προβλέψεων του ν. 1069/80, θα εφαρμόζεται ο Δ.Κ.Κ. 3463/2006 (μόνο ελλείψει νομοθετικών προβλέψεων, σε αντίθεση με τις κοινωφελής) και συγκεκριμένα τα άρθρα 252−270 «Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

ΒΑΣΙΚΟΣ καταστατικός σκοπός της επιχείρησης είναι, η αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας του ΑΗΣ Αμυνταίου,  με σκοπό την θέρμανση των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου, οικονομικά, και με εξολοκλήρου περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο. Η λειτουργία της επιχείρησης και του συστήματος της Τηλεθέρμανσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα  συμπαραγωγής θερμότητας από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα.

 1. Διοικητικό συμβούλιο – Διοίκηση της επιχείρησης

Η επιχείρηση θα διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Από τα μέλη αυτά:

τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του, Δήμου και ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία,      ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους,      ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής,      τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης πρόσωπα από κάθε φύλο, σε ποσοστό ίσο τουλάχιστο με το 1/3 των μελών του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

 • Πρόεδρος της επιχείρησης είναι ο κ. Χαριτίδης Ευθύμιος, Δημοτικός Σύμβουλος, και αντιπρόεδρος ο κ. Θεοδωρίδης  Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Αμυνταίου.
 • Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης είναι ο κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Διπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΔΠΘ, M.Sc.

 

Στο Δ.Σ. της επιχείρησης συμμετέχει υποχρεωτικά χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης ο οποίος εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα (αρ. 3 παρ. 3 του Ν. 1069/80).

Ο Γενικός Διευθυντής  προΐσταται όλων των υπηρεσιών,  και πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής (αρ. 6 παρ. 1 του Ν. 1069/80). Τα υπόλοιπα προσόντα του όπως και οι αρμοδιότητές του ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1069/80).

Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. είναι θέση καθαρά υπηρεσιακή.

Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για την εκτέλεση προμηθειών και την ανάληψη υποχρεώσεων εφόσον η συνολική δαπάνη δεν ξεπερνά τα € 5.869,00.

Το ΔΣ της επιχείρησης

 • Φροντίζει για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της επιχείρησης, διοικεί την επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής, αποφασίζει δε για κάθε θέμα που αφορά την επιχείρηση εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
 • Αποφασίζει για τον καθορισμό του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο.  Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζονται τιμολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχει, (αρ. 25 παρ. 1 Ν. 1069/80).
 • Αποφασίζει για την ανάθεση σύνταξης μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές. Επίσης, αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και ενεργείας των προμηθειών της επιχείρησης και εγκρίνει τις αναγκαίες δαπάνες.
 • Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, και συντηρήσεων καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης. Επίσης το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να τροποποιεί τον προϋπολογισμό, ανάλογα με την πορεία των εσόδων και των τυχόν παρουσιαζόμενων αναγκών, και μπορεί να αποφασίζει και για χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.
 • Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν απολογισμό εσόδων – εξόδων, ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση ρευστότητας, έκθεση πεπραγμένων και τις υποβάλλει μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους στην Αποκεντρωμένη διοίκηση.
 • Ψηφίζει τους κανονισμούς της επιχείρησης, οι οποίοι ελέγχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο
 • Διορίζει το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ:

 • Εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους επιβεβλημένους όρκους.
 • Σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή μπορεί χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να εγείρει ή να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει δικηγόρους και εν γένει να πράττει υπέρ των συμφερόντων της επιχείρησης. Για όλες τις συγκεκριμένες πράξεις του υποβάλλει και ζητάει την έγκριση από το Δ.Σ.
 • Υπογράφει όλα τα συμβόλαια της επιχείρησης (συμβάσεις, συμφωνητικά κτλ)

Αποφάσεις του Δ.Σ που εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο:

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, (άρθρα 25 και 26 του Ν. 1069/80).
 • Ελέγχει τον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας (αρ. 21 παρ. 1 του Ν. 1069/80) και εγκρίνει τους Κανονισμούς Δικτύων (αρ. 23 Ν. 1069/80).
 • Όσον αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας παρέχει γνώμη (αρ. 7 παρ. 1 του Ν. 1069/80).

 

 1. Οργάνωση – Προσωπικό

 

Το προσωπικό της επιχείρησης αποτελείται από τις παρακάτω ειδικότητες

 

Ειδικότητα

Προβλεπόμενες – στελεχωμένες θέσεις

Μηχανικών ΠΕ

1

Οικονομικής – Διοικητικής  ΤΕ

2

Μηχανολόγων – Έργων Υποδομής- Αυτοματισμού Τ.Ε.

4

Μηχανοτεχνίτης – Θερμουδραυλικός Δ.Ε.

4

Υπάλληλοι γραφείου Δ.Ε.

2

Τεχνίτης – Συντηρητής  Υ.Ε.

3

ΣΥΝΟΛΑ:

16

 

Το προσωπικό της ΔΕΤΕΠΑ μπορεί να παρέχει με επάρκεια προς τρίτους μία σειρά αξιόπιστων υπηρεσιών όπως η επίβλεψη και υποστήριξη υλοποίησης έργων Τηλεθέρμανσης, και  η οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων.

Το προσωπικό συνδέεται με την επιχείρηση με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (αρ. 7 παρ. 2 του Ν. 1069/80). Το ιδιωτικού Δικαίου προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ.

diagrama

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΟΔΥ

ΤΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ

1

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

ΔΕΤΣΚΑΣ

10 άτομα που υποστηρίζουν το τμήμα    λειτουργίας – συντηρής

2

ΧΑΤΖΗΚΩΝ/ΝΟΥ

ΒΑΣΣΑΚΗΣ

3

ΘΩΜΑΙΔΟΥ

ΣΑΜΑΡΑΣ

4

ΤΣΟΜΠΑΝ/ΛΟΥ

ΠΑΛΗΟΣ

5

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

6

ΤΟΛΟΥΔΗΣ

7

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

8

ΟΛΙΔΗΣ

9

ΛΕΣΚΑΣ

10

ΧΡΗΣΤΟΥ

11

ΜΑΝΤΖΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ

1

ΤΥ

11

ΟΔΥ

4

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ:

16

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ:

10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ:

26