Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παροχής τοκοχρεωλυτικού δανείου

Η ΔΕΤΕΠΑ σκοπεύει να συνάψει σύμβαση παροχής πίστωσης
(δάνειο) όσον αφορά ποσό, που απαιτείται ως μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της δικαιούχου ΔΕΤΕΠΑ στην Πράξη «Μονάδες Παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW» με κωδικό ΟΠΣ 5018323 ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, καθαρού ποσού 2.057.391 €.

Είδος Δανείου: Τοκοχρεωλυτικό με επιτόκιο Euribor έτους και με περιθώριο έως 5,5%.

Ως κριτήριο ανάθεσης θα ληφθεί το ύψος του Συνολικού Ετήσιου Ποσοστού
Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ ), όπως αυτό προσδιορίζεται από το συνολικό ετήσιο κόστος του δανείου για την ΔΕΤΕΠΑ.

Προθεσμία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος & ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 17/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Αναλυτική Διακήρυξη: ΕΔΩ