Τεχνικά στοιχεία

Τι είναι Τηλεθέρμανση…

Η Τηλεθέρμανση, όπως υπονοεί και ο όρος της, είναι η θέρμανση από μακριά (Τηλέ – θέρμανση), μέσω μιας μεγάλης εγκατάστασης που σκοπό έχει να τροφοδοτήσει με θερμότητα ένα σύνολο καταναλωτών, μέσω ενός δικτύου μεταφοράς και διανομής της θερμότητας αυτής. Το σημείο παραγωγής βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας). Διαφέρει από την κλασική μέθοδο παραγωγής και κατανάλωσης θερμότητας, σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση παραγωγής βρίσκεται στον τόπο κατανάλωσης, (Οικιακός Λέβητας). Η θερμότητα προορίζεται τόσο για την θέρμανση χώρων όσο και για την παρασκευή θερμού νερού χρήσης. Η τηλεθέρμανση παρέχει για όλο το 24ωρο έτοιμο θερμό νερό προς χρήση κατάλληλης θερμοκρασίας για τους μήνες Οκτώβριο – Μάιο.

Το συνολικό έργο «Τηλεθέρμανση Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου» αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

 1. Μετασκευές στον ΑΗΣ / ΔΕΗ Αμύνταιου-Φιλώτα (25 Μw)
 2. Αγωγοί Μεταφοράς.
 3. Δίκτυα Διανομής.
 4. Κύριο Αντλιοστάσιο.
 5. Προμήθεια & τοποθέτηση Θερμικών Υποσταθμών.
 6. Αντλιοστάσιο/Σταθμός Υδραυλικού Διαχωρισμού Φιλώτα
 7. Θερμοδοχεία αποθήκευσης θερμικής ενέργειας (1200 κ.μ.)
 8. Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 30 ΜW με μικτή καύση βιομάζας, π/υ 12,5 εκ. € προ ΦΠΑ

Η τηλεθέρμανση ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου αποτελεί έργο που αρχικά κατασκευάστηκε (Α’ φάση – 850 παροχές) την περίοδο 2000-2004 και λειτουργεί από το 2005. Επεκτάθηκε την περίοδο 2008-2009 (Β’ φάση – 400 παροχές) & 2014-2015 (Γ’ φάση – 450 παροχές), τροφοδοτώντας με θερμική ενέργεια τα κτίρια των οικισμών Αμυνταίου, Λεβαίας και Φιλώτα.

Η θερμική ενέργεια από το 2005 έως το 2020 προερχόταν από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Αμυνταίου μέσω διβάθμιας απομάστευσης ατμού των στροβίλων από τις δύο μονάδες του ΑΗΣ, σε 100% εφεδρεία.

Η ισχύς αιχμής της εγκατάστασης ανέρχεται στα 40 MWth, (100% των κτιρίων των τριών οικισμών, που αντιστοιχεί σε 1900 περίπου συνδέσεις). Με μελλοντικές επεκτάσεις σε όμορους οικσιμούς ι συνολική ισχύς δύναται να ανέλθει σε 55 MWth.

Το έργο της Τ/Θ έχει κοστίσει 35 εκατομμύρια € προ ΦΠΑ, και η χρηματοδότησή του περιλαμβάνει εθνικούς  πόρους (αναπτυξιακός νόμος, τοπικός πόρος ανάπτυξης (ΕΑΠ), ΠΔΕ), ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ) καθώς και ιδία κεφάλαια της επιχείρησης (δανεισμό από το Τ.Π.&Δ. και Εμπορική τράπεζα) με την εγγύηση του Δήμου.

Αγωγοί Μεταφοράς (δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί)

2 x  9.900 m : υπόγειοι δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί, από το κεντρικό αντλιοστάσιο προς τους οικισμούς Αμυνταίου, Φιλώτα, Λεβαίας

Δίκτυα Διανομής  (δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί )

Α’ Φάση: 2 x 33.420 μ μήκος δικτύου και παροχών (ή 33.420 μ μήκος σκάμματος)

Β’ Φάση: 2 x 16.000 μ μήκος δικτύου και παροχών (ή 16.000 μ μήκος σκάμματος)

Γ’ Φάση 2 x 27.500 μ μήκος δικτύου και παροχών (ή 27.500 μ μήκος σκάμματος)

 

Οι αγωγοί στο Δίκτυο Διανομής και στις παροχές των καταναλωτών είναι:

 1. Χαλύβδινοι,
 2. Προμονωμένοι,
 3. Με μόνωση πολυουρεθάνη

 

Κεντρικό Αντλιοστάσιο (Πλησίον του ΑΗΣ Αμυνταίου)

Το κύριο αντλιοστάσιο εξυπηρετεί την κυκλοφορία του νερού στα δίκτυο διανομής συνολικά, αποτελούμενο από σετ αντλιών.

Διαθέτει ικανότητα για την κυκλοφορία 620m3/h ( ΔΤ 50οC, που αντιστοιχούν σε θερμικό φορτίο 34MWth)

Τα βοηθητικά συστήματα διακρίνονται σε :

 1. Σύστημα κατεργασίας του νερού τροφοδοσίας
 2. Κατεργασία του νερού κυκλοφορίας
 3. Διατήρηση πίεσης – συμπλήρωση νερού

 

Υποσταθμός (αντλιοστάσιο) Φιλώτα

Για την καλύτερη κατανομή πιέσεων στα δίκτυα διανομής των τριών οικισμών (Φιλώτας, Λεβαία και Αμύνταιο), έχει προβλεφθεί η κατασκευή αντλιοστασίου στην είσοδο του οικισμού του Φιλώτα για τη μείωση των πιέσεων στον οικισμό του Φιλώτα διαμέσου υδραυλικού διαχωρισμού με εναλλάκτη θερμότητας, ισχύος περίπου 13ΜWth. Έτσι τοποθετήθηκαν δύο πλακοειδή εναλλάκτες, ισχύος 7MW ο καθένας, που φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία αριστερά. Η κυκλοφορία του θερμού νερού στο δευτερεύον εξασφαλίζεται από αντλία κυκλοφορίας, με μία ακόμη εφεδρική (1 + 1 εφεδρική 100% εφεδρεία). Η ονομαστική παροχή των αντλιών είναι 260m³/h στα 6bar.

Θερμικοί Υποσταθμοί καταναλωτών

Ο θερμικός υποσταθμός είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του καταναλωτή και του δικτύου Τηλεθέρμανσης. Το θερμό νερό ξεκινά από το αντλιοστάσιο της ΔΕΤΕΠΑ, μεταφέρεται με την βοήθεια αντλιών και μέσω προμονωμένων σωληνώσεων μέχρι της αναμονές του κάθε κτηρίου. Εκεί, μέσω του εγκατεστημένου θερμικού υποσταθμού και πιο συγκεκριμένα του εναλλάκτη θερμότητας θερμαίνεται, χωρίς να αναμιγνύεται, το νερό που κυκλοφορεί στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης.

Αυτό είναι το τεχνικό σύστημα, τοποθετείται συνήθως στο υπόγειο του κτηρίου του καταναλωτή. Τροποποιεί τη θερμότητα για να ταιριάζει με τις ανάγκες του καταναλωτή.

Τα βασικά στοιχεία του θερμικού υποσταθμού είναι:

Ο Εναλλάκτης Θερμότητας, όπου πραγματοποιεί τη μετάδοση της θερμότητας από το νερό του δικτύου τηλεθέρμανσης στο νερό του δικτύου κεντρικής θέρμανσης του κτηρίου.

Ο προγραμματιστής θερμικού υποσταθμού, από τον οποίο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις του θερμικού υποσταθμού.

Ο Θερμιδομετρητής όπου καταγράφεται η κατανάλωση του κτηρίου σε θερμική ενέργεια. Η μέτρηση της θερμικής ενέργειας γίνεται σε MWh.

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις βοηθητικές διατάξεις, όπως φίλτρα, όργανα πίεσης, ηλεκτροβάνα, απομονωτικές βαλβίδες, ρυθμιστή διαφορικής πίεσης κ.τ.λ.

Δεξαμενές Εναποθήκευσης θερμότητας

Έχουν κατασκευαστεί 2 δεξαμενές χωρητικότητας 2 x 600 => 1200 m3, ικανότητας τροφοδοσίας θερμικής ενέργειας 9 Mwth, (ενεργειακής χωρητικότητας 70MWHth)