Οργάνωση-Διοίκηση

Στοιχεία σύστασης

Η σύσταση της επιχείρησης (προσαρμογή 2011), πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 και 111 παρ. 3, του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες οι υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 δύνανται να συνεχίσουν να λειτουργούν με ειδικό σκοπό την τηλεθέρμανση, διεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (υπ’ αριθμ. 41/01.02.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου).

Η διάρκεια της επιχείρησης έχει οριστεί σε πενήντα έτη (50) από την ημερομηνία της δημοσίευσης της αρχικής συστατικής πράξης στο Φ.Ε.Κ., και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

Μέτοχος της επιχείρησης αποτελεί ο Δήμος Αμυνταίου κατά 100%.

Συμφώνως των ν. 1069/80 και 3463/2006 και των σχετικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί, η επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ειδικού σκοπού, κοινωφελούς χαρακτήρα που λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ελλείψει νομοθετικών προβλέψεων του ν. 1069/80, θα εφαρμόζεται ο Δ.Κ.Κ. 3463/2006 (μόνο ελλείψει νομοθετικών προβλέψεων), σε αντίθεση με τις κοινωφελείς) και συγκεκριμένα τα άρθρα 252−270 «Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Σκοπός της επιχείρησης 

 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεθέρμανσης στο Δήμο Αμυνταίου, που θα πραγματοποιείται με τη συμπαραγωγή θερμότητας με τη μέθοδο της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από τον ΑΗΣ Αμυνταίου − Φιλώτα.
 2. Η παραγωγή θερμικής ενέργειας ή η συμπαραγωγή ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής) από αυτόνομες μονάδες (λέβητες) με χρήση οποιασδήποτε καύσιμης ύλης, η εγκατάσταση αυτόνομων μονάδων (λεβήτων) παραγωγής θερμικής ενέργειας στους οικισμούς του Δήμου Αμυνταίου, καθώς και η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή συμπαραγωγή.
 3. Η πώληση του τελικού προϊόντος (θερμική ενέργεια) καθώς και η πώληση βιομάζας στους καταναλωτές.
 4. Η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία

Διοικητικό συμβούλιο – Διοίκηση της επιχείρησης

Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο.

Από τα μέλη αυτά:

Έξι (6) είναι αιρετοι εκπροσώποι του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση,  ένας (1) είναι εκπρόσωπος φορέα της περιοχής, δύο (2) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Διευθυντής της επιχείρησης είναι ο κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Διπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΔΠΘ, M.Sc.

Στο Δ.Σ. της επιχείρησης συμμετέχει υποχρεωτικά  ο Διευθυντής της επιχείρησης ο οποίος εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα (αρ. 3 του Ν. 1069/80).

Ο Διευθυντής  προΐσταται όλων των υπηρεσιών,  πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής (αρ. 6  του Ν. 1069/80), και αποφασίζει ή εισηγείται για την εκτέλεση των δράσεων της επιχείρησης (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών) και την ανάληψη υποχρεώσεων .

Το ΔΣ της επιχείρησης

 • Φροντίζει για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της επιχείρησης, διοικεί την επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής, αποφασίζει δε για κάθε θέμα που αφορά την επιχείρηση εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
 • Αποφασίζει για τον καθορισμό του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο.  Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζονται τιμολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχει, (αρ. 25 παρ. 1 Ν. 1069/80).
 • Αποφασίζει για την ανάθεση σύνταξης μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές. Επίσης, αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και ενεργείας των προμηθειών της επιχείρησης και εγκρίνει τις αναγκαίες δαπάνες.
 • Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, και συντηρήσεων καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης. Επίσης το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να τροποποιεί τον προϋπολογισμό, ανάλογα με την πορεία των εσόδων και των τυχόν παρουσιαζόμενων αναγκών, και μπορεί να αποφασίζει και για χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.
 • Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν απολογισμό εσόδων – εξόδων, ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση ρευστότητας, έκθεση πεπραγμένων και τις υποβάλλει μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους στην Αποκεντρωμένη διοίκηση.
 • Ψηφίζει τους κανονισμούς της επιχείρησης, οι οποίοι ελέγχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ:

 • Εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους επιβεβλημένους όρκους.
 • Σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή μπορεί χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να εγείρει ή να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει δικηγόρους και εν γένει να πράττει υπέρ των συμφερόντων της επιχείρησης. Για όλες τις συγκεκριμένες πράξεις του υποβάλλει και ζητάει την έγκριση από το Δ.Σ.
 • Υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης (συμβάσεις, συμφωνητικά κτλ)

Αποφάσεις του Δ.Σ που εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο:

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, (άρθρα 25 και 26 του Ν. 1069/80).
 • Ελέγχει τον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας (αρ. 21 παρ. 1 του Ν. 1069/80) και εγκρίνει τους Κανονισμούς Δικτύων (αρ. 23 Ν. 1069/80).
 • Όσον αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας παρέχει γνώμη (αρ. 7 παρ. 1 του Ν. 1069/80).                                                                                         

Οργάνωση – Προσωπικό

Το προσωπικό συνδέεται με την επιχείρηση με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (αρ. 7 παρ. 2 του Ν. 1069/80). Το  προσωπικό προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ.

Η οργανωτική δομή της επιχείρησης έχει ως εξής: