Συχνές Ερωτήσεις


Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να συνδεθώ με την Τηλεθέρμανση;
1. Οικοδομές

Αδεία Οικοδομής.
Πίνακας χιλιοστών οικοδομής.
Εξουσιοδότηση των ιδιοκτήτων της οικοδομής, προς έναν ιδιοκτήτη-διαχειριστή για την υπογραφή του συμβολαίου.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και Α.Φ.Μ όλων των ιδιοκτητών.
Λογαριασμοί Δ.Ε.Η.
2. Μονοκατοικίες

Άδεια οικοδομής ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για πιστοποίηση της επιφάνειας (σε παλαιά κτίρια).
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και Α.Φ.Μ δικαιούχου.
Λογαριασμός Δ.Ε.Η.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις σύνδεσης με την Τ/Θ;
Για να συνδεθεί ένα οίκημα με την Τ/Θ πρέπει να διαθέτει κατασκευασμένη παροχή, και να συνάψει συμβόλαιο με την επιχείρηση, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή στο οίκημα, και πρόκειται να κατασκευαστεί στα πλαίσια έργου επέκτασης των δικτύων, τότε για να προβεί η επιχείρηση στην κατασκευή της παροχής στο οίκημα, πρέπει ο ιδιοκτήτης να καταβάλλει ένα ποσό ως εγγύηση, το οποίο στη συνέχεια συμψηφίζεται με την τιμή του συμβολαίου.

Η επιχείρηση ενημερώνει όλους τους πιθανούς καταναλωτές της όταν πρόκειται να γίνει επέκταση του δικτύου στην περιοχή στην οποία διανέμουν, ούτως ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταβάλλοντας το ποσό της εγγύησης. Εναλλακτικά ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποπληρώσει αντί της εγγύησης όλο το ποσό του συμβολαίου.

Με ποιο τρόπο γίνεται η σύνδεση με την Τ/Θ και η πληρωμή του τέλους Σύνδεσης (αξία συμβολαίου);
Η σύνδεση με την Τ/Θ πραγματοποιείται με την εγκατάσταση του θερμικού υποσταθμού (Θ/Υ) στην οικία του καταναλωτή, στο χώρο που έχει εγκατασταθεί η παροχή. Ο Θ/Υ αποτελεί το «συνδετήριο κρίκο» ανάμεσα στο δίκτυο της Τ/Θ και στην κεντρική θέρμανσης της οικίας του, και έχει κατάλληλο μέγεθος (θερμική ισχύ Μcal/h) για να θερμάνει την οικία του καταναλωτή. Ο Θ/Υ αποτελεί ιδιοκτησία της Τ/Θ, και εγκαθίσταται και συντηρείται από το προσωπικό της επιχείρησης, δίχως χρέωση. Σε κάθε οικία εγκαθίσταται μόνο 1 Θ/Υ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο καταναλωτής απαγορεύεται να εκτελεί εργασίες ή ενέργειες πάνω στον Θ/Υ, εκτός του ανοίγματος και κλεισίματος των απομονωτικών βανών του (για να θέσει σε λειτουργία τον λέβητά του).

Η εξόφληση των Τελών Σύνδεσης γίνεται είτε μετρητοίς ή με δόσεις, ως εξής:

1. Εφ’ άπαξ καταβολή Τελών Σύνδεσης με έκπτωση 5%.
2. Σε 8-10 άτοκες δόσεις με διακανονισμό με την επιχείρηση
Η χρέωση του συμβολαίου είναι ανάλογη με το μέγεθος του θερμαινόμενου οικήματος και του μεγέθους του Θ/Υ που εγκαθίσταται. Έτσι για παράδειγμα για τη σύνδεση μιας μονοκατοικίας 100 τ.μ. η τρέχουσα χρέωση (2011-2012) του τέλους σύνδεσης ανέρχεται στα 1.830 € (με ΦΠΑ 23%). Σε μια διπλοκατοικία των 200 τ.μ. (100 τ.μ. ανά ιδιοκτήτη) η χρέωση είναι 2.570 €, δηλ. 1.285 € ανά ιδιοκτήτη.

Πως γίνεται η χρέωση της κατανάλωσης και η εξόφληση των λογαριασμών;
Η χρέωση της κατανάλωσης πραγματοποιείται βάσει των καταγραφούμενων κάθε φορά μονάδων (Mwh) του θερμιδομετρητή που είναι εγκατεστημένος πάνω στον θερμικό υποσταθμό. Η σημερινή τιμή (2011-2012) της μονάδος είναι 46,62€ (με ΦΠΑ 13%). Έτσι πχ αν ένα όργανο έχει καταγράψει 10 μονάδες (Μwh) σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, τότε η χρέωση του καταναλωτή θα είναι 10 x 46,62€ = 460,62€. Μετρήσεις λαμβάνονται 2 φορές το χρόνο (τέλη Ιανουαρίου και Ιούνιο μετά το πέρας της λειτουργίας). Η επιχείρηση εκδίδει 2 έναντι λογαριασμούς (Δεκέμβριο και Απρίλιο) και 2 εκκαθαριστικούς μετά τη λήψη των μετρήσεων (Φεβρουάριο και Ιούνιο). Ο καταναλωτής πέρα από την καταγραφείσα κατανάλωσή του δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε άλλη χρέωση (πάγιο τέλος, χρεώσεις υπέρ τρίτων κτλ).

Η εξόφληση των λογαριασμών πραγματοποιείται σε όλες τις τράπεζες της πόλεως (Εθνική, Αγροτική, Πειραιώς, Εμπορική), καθώς και στο ταμείο της επιχείρησης. Ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί εξοφλούνται μόνο στο ταμείο της επιχείρησης. Η καθυστερημένη αποπληρωμή του λογαριασμού συνεπάγεται την επιβολή τόκου υπερημερίας, και επιφέρει την άμεση διακοπή της παροχής, την επιβολή τέλους επανασύνδεσης ή και την ολική αφαίρεση του εξοπλισμού της Τηλεθέρμανσης σε περίπτωση αδιαφορίας από την πλευρά του καταναλωτή

Σε περίπτωση οικοδομής με περισσοτέρου του ενός ιδιοκτήτη πόσοι λογαριασμοί εκδίδονται;
Η επιχείρηση εκδίδει πάντα 1 λογαριασμό, είτε πρόκειται για μονοκατοικία είτε για οικοδομή, στο όνομα του εκπροσώπου της οικοδομής (που έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του συμβολαίου), ο οποίος αφορά τη συνολική κατανάλωση – χρέωση του οικήματος, και όχι ξεχωριστό λογαριασμό σε κάθε ένοικο – ιδιοκτήτη. Η κατανομή της δαπάνης γίνεται μεταξύ των ενόικων – ιδιοκτητών, όπως γινόταν και με τη χρήση του πετρελαίου, και δεν αφορά την επιχείρηση. Επιπλέον, οι λογαριασμοί εξοφλούνται πάντα ακέραιοι, και όχι μερικώς από τους ενοίκους της οικοδομής με το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που σε μια οικοδομή, δεν θέλουν να συνδεθούν όλοι οι ένοικοι;
Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να συνδεθούν μόνον αυτοί που επιθυμούν, και η επιχείρηση θα εγκαταστήσει θερμικό υποσταθμό που να ανταποκρίνεται μόνο στις δικές τους ανάγκες, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν αυτοί για το κόστος όλη της οικοδομής. Αυτοί που δεν επιθυμούν να συνδεθούν θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα στην επιχείρηση ότι έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα σύνδεσής τους, και ότι στην παρούσα φάση δεν επιθυμούν τη σύνδεσή τους με την Τ/Θ.

Αν εκδηλώσουν επιθυμία σύνδεσης στο μέλλον τότε η επιχείρηση θα προβεί στην αλλαγή του Θ/Υ, εφόσον δεν επαρκεί ο ήδη εγκατεστημένος, καταβάλλοντας το ποσό που τους αναλογεί βάσει των ισχύοντων κάθε φορά τιμολογίων της επιχείρησης, ενώ οι αρχικά συνδεόμενοι δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση.