ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

H Δημοτική Επιχείρηση Αμυνταίου ως φορέας υλοποίησης και δικαιούχος σε συνεργασία με τον Δήμο Αμυνταίου υπέβαλλε πρόταση με τίτλο: «Δράσεις ενεργειακής αξιοποίησης αγροτικής βιομάζας για την μονάδα βιομάζας τηλεθέρμανσης Αμυνταίου» στον άξονα προτεραιότητας: ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΣΔΚΟ – ΜΕΤΡΟ 2 & ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, του Πράσινου Ταμείου. Η ανωτέρω πρόταση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 263.7.2/2023 απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΚΟ)», – ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΣΔΚΟ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα 1.350.000€ και αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την αξιοποίηση αγροτικής βιομάζας (περισυλλογή και μεταφορά) και συγκεκριμένα α) ενός μεταφερόμενου Κλαδοθρυμματιστή για τη συλλογή και τεμαχισμό των υπολειμμάτων κλαδεμάτων και β) ενός φορτηγού οχήματος για μέγιστη απόδοση (κιβωτάμαξα – ανατρεπόμενο) και εξοικονόμηση καυσίμων (EURO6) με τον κατάλληλα ενσωματωμένο γερανό.

Επιπλέον, η ΔΕΤΕΠΑ θα αναθέσει, μέσω Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και σύμφωνα με τις Διατάξεις του ν. 4412/2016,  την προμήθεια, εγκατάσταση και μετατροπή του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού καύσης για την αξιοποίηση αγροτικής βιομάζας.