ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ υλικών για την τοποθέτηση νέων Θ/Υ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ υλικών για την τοποθέτηση νέων Θ/Υ

 

Πατήστε  ΕΔΩ για την διακήρυξη  της προμήθειας

Πατήστε  ΕΔΩ για τα τεύχη της προμήθειας

Πατήστε  ΕΔΩ  για το τυποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)